fbpx

Chúng ta là ai

Nhân loại là một đức tính bao gồm các điểm mạnh của lòng tốt, vị tha, rộng lượng và giúp đỡ. Khái niệm về con người đã phát triển trong suốt lịch sử để trở thành nền tảng cho nhân phẩm và quyền cơ bản của con người.

Nhân loại của chúng ta là một chiến dịch hiểu biết về sức khỏe COVID-19 cấp cơ sở cho người dân Quận Bernalillo, được tạo ra, thiết kế và lãnh đạo bởi Người da màu, các tổ chức cộng đồng bản địa và cộng đồng dựa trên đức tin. Dự án Nhân loại của Chúng ta bao gồm South Valley MainStreet, United South Broadway Corporation, Casa del Rey và Bernalillo County và các đối tác phụ. Chúng tôi tin tưởng vào sự quan tâm tích cực vô điều kiện; mọi người đang làm tốt nhất có thể trong hoàn cảnh hiện tại.

Chúng tôi quan tâm đến việc tham gia tiếp cận trực tiếp với cư dân Quận Bernalillo, với mục tiêu liên kết các thành viên cộng đồng với các nguồn lực và cơ hội phát triển kinh tế.

Trang web CST đã được tải